Euskera Espanol

Reci-klayak

Ez da bakarra…Badira batzuk asteburuero Erandioko zerbitzuaz disfrutatzeaz aparte, plastiko eta botillak batzen dituztenak. Bilboko Itsasadarra oraindik zoritzarrez ez dago erabat garbi. Argazkian agertzen den bezalako batzuek, ur gainean dauden zikinkeriak kayak barruan batu eta paseoa eman eta gero kontenedoreetan botatzen dituzte. Eskerrik asko…

reciclaje en kayak 01.jpg reciclaje en kayak 02.jpg

Los comentarios están deshabilitados.

    • WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f73c5ea1e87867e.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
      SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2021-10-21 17:29:59' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC