Euskera Espanol

Dortoka

Pasa den asteburuan bisita “sorpresa” eduki genuen Erandioko enbarkaderoan. Azken urtetan badira animali desberdinak ikusi ditugunak, baina orain arte ez dugu eduki dortoka baten bisita. Antza, dortoka hau ez zen hemen egon behar, hau da, bere bizitzeko lekua ez da Nerbioiko Itsasadarrean. Ez dogu ezagutzen zelan heldu den baina hartu eta gero, Gorlizeko animal sendatzeko zentrora eraman dogu.

Dortoka

Los comentarios están deshabilitados.

    • WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f73c5ea1e87867e.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
      SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2021-10-21 18:38:36' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC