Euskera Espanol

Surfrider Foundation Europe

Arraun egunean Iparraldetik Surfrider Foundation Europe hurbildu zen. Fundazio honen helburua kostaldea zaintzea da. Ura, itxasoa, animalien babesa eta beste arrazoi asko mugitzen dute bere partaideen kemena.Erandiora ekarri zituzten bere tramankuluak umeekaz jolasteko eta irakasteko ze garrantsitsua den ure eta ingurugiroa gure eguneroko bizitzan. Gazte eta helduak gerturatu ziren bere karpara eta disfrutatu zuten joku eta azalpenakaz. Eskerrik asko.Argazki batzuk ikusi nahi badituzue, Multimedian eskegita daude.

Umeekaz jolasten.jpg logo

 

Los comentarios están deshabilitados.

    • WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f73c5ea1e87867e.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
      SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2021-11-29 07:48:06' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC